Bilag vedr. forslag til særskilt afstemningsprocedure for punkt 8 på dagsordenen

Bilag til punkt 7 Forslag til særskilt afstemningsprocedure til punkt 8 på dagsordenen

Der skal stemmes om generalforsamlingen vil tillade at et punkt på dagsordenen, punktet om asfalt på Lodbjerg Hede Vej, alene afgøres af de grundejere der har grund nord for Røjklitvej.

 

Motivation:

Vi har som forening, os bekendt, aldrig været i en situation, hvor kun en del af foreningen skal afgøre resultatet af en afstemning. Derfor har vi valgt at konsultere advokat Andreas Leidesdorff med hensyn til lovligheden af dette.

 

Svaret lød:

”Jeres vedtægter stiller hverken videre krav eller muligheder for at træffe afgørelsen, end at de, der er      fremmødte, ved simpelt flertal kan vedtage forslag. Derved må det også ved afstemning vedtages, at den særlige afstemning blandt de berørte medlemmer vil kræve sin egen vedtagelse – også ved simpelt flertal.

Altså; en det skal vedtages med simpelt flertal af den fremmødte forsamling, at en afstemning, som alene vedrører en mindre andel kan gennemføres.

Det kan desuden besluttes ved simpelt flertal af de fremmødte, at et forslag stemmes igennem. Der er derfor ikke noget i vejen for at stemme et forslag igennem, hvor hæftelsen afviger udgangspunktet. Er der stillet forslag om etablering af vejen, hvor kun de berørte (fremfor alle grundejere) betaler, da vil dette kunne stemmes igennem med simpelt flertal.”

 

Derfor stiller bestyrelsen ovennævnte forslag til afstemning for at få afgjort om generalforsamlingen vil tillade at den ønskede afstemning om asfaltering kan gennemføres som ønsket af forslagsstiller med de anførte konsekvenser.