Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023

Finder sted torsdag den 21/9 kl. 19.00

 

På den ordinære generalforsamling blev der vedtaget en række ændringer i vedtægterne, som kræver at de vedtages igen på denne ekstraordinære generalforsamling.

De 4 forslag blev vedtaget enten enstemmigt eller med meget stor majoritet, bestyrelsen har derfor en forventning om at det er en formel sag at vedtage dem igen.

Vi har derfor besluttet at deltagelse i denne ekstraordinære generalforsamling skal ske ved tilmelding til bestyrelsen (det gøres ved at skrive til generalforsamling@lodbjerghede-gr.dk), da vi ikke vil reservere et stort lokale, hvis vi kun bliver en meget lille forsamling som vedtager det vi har vedtaget en gang. I princippet kan bestyrelsen vedtage dem alene.

Tilmelding skal ske senest 16. september.

Stedet hvor en ekstraordinære generalforsamling afholdes meddeles, når vi ved hvor mange der deltager. Der vil ikke være forplejning på denne ekstraordinære generalforsamling.

 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Vedtægtsændringer (der stemmes om de 4 ændringer til vedtægterne, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12/8).

a.  Paragraf 5

b.  Paragraf 9

c.  Paragraf 10

d.  Paragraf 11

 

 • Nuværende § 5.
  Foreningens bestyrelse består af 3-5 medlemmer.
  Afgår et medlem i årets løb, er bestyrelsen berettiget, men ikke forpligtet til at supplere sig med et nyt medlem.
  Bestyrelsens antal må dog aldrig være mindre end 3.
  Valgbar til bestyrelsen er alene medlemmer i henhold til vedtægternes §3 og disses ægtefæller.
  Bestyrelsen forvalter foreningens anliggender og råder over dens midler i overensstemmelse med vedtægterne, således som den finder det formålstjenligt.
  Bestyrelsen søger om fornødent formidlet lån til etablering af nødvendige veje og fælles anlæg, fordeler udgifterne ved anlæg og vedligeholdelse af disse og forestår god ordens opretholdelse på veje og fællesarealer.
  Bestyrelsen har i øvrigt også til opgave at føre nødvendige forhandlinger med henblik på områdets vand- og elforsyning.
  Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler er anbragt til forrentning i et pengeinstitut, bortset fra sådanne mindre beløb, som kassereren, efter bestyrelsens bestemmelse, må disponere over.

 

 • Forslag til ny § 5.
  Foreningens bestyrelse består af 3-5 medlemmer. Afgår et medlem i årets løb, er bestyrelsen berettiget, men ikke forpligtet til at supplere sig med et nyt medlem. Bestyrelsens antal må dog aldrig være mindre end 3. Valgbar til bestyrelsen er alene medlemmer i henhold til vedtægternes §3 og disses ægtefæller. Bestyrelsen forvalter foreningens anliggender og råder over dens midler i overensstemmelse med vedtægterne, således som den finder det formålstjenligt. Bestyrelsen søger om fornødent formidlet lån til etablering af nødvendige veje og fælles anlæg, fordeler udgifterne ved anlæg og vedligeholdelse af disse og forestår god ordens opretholdelse på veje og fællesarealer. Bestyrelsen har i øvrigt også til opgave at føre nødvendige forhandlinger med henblik på områdets vand- og elforsyning.
  Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler er anbragt til forrentning i et pengeinstitut, bortset fra sådanne mindre beløb, som kassereren, efter bestyrelsens bestemmelse, må disponere over.
  Bestyrelsen tegnes overfor tredje mand af formand og kasserer i forening.
 • Nuværende § 9.
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt mellem 15. juli og 15. august.
  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde inden den 1. juni og være skriftligt fremsat og motiveret.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen beslutter dette, eller såfremt 15% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden fremsætter motiveret begæring herom.
  Indkaldelse til enhver generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og ved indkaldelse via e-mail til foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer er selv forpligtet til at underrette foreningens sekretær om deres e-mailadresse, samt evt. ændring af denne.

 

 • Forslag til ny § 9.
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i august måned.
  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde inden den 1. juli og være skriftligt fremsat og motiveret.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen beslutter dette, eller såfremt 15% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden fremsætter motiveret begæring herom.
  Indkaldelse til enhver generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og ved indkaldelse via e-mail til foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer er selv forpligtet til at indmelde og opdatere deres e-mailadresse, hvilket sker på foreningens hjemmeside ved tilmelding til nyhedsbrev.
 • Nuværende § 10.
  På generalforsamlingen afgøres i almindelighed de forelagte sager med simpel stemmeflerhed. Til forandring af vedtægterne fordres dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret, og at beslutning om vedtægtsændring tages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er så stort et antal ikke til stede, indkaldes til ny generalforsamling, på hvilken der da tages bestemmelse uden hensyn til det mødte antal, men med 2/3 majoritet.
  På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Såfremt en eller flere grunde ejes af flere personer i fællesskab, gives kun én stemme.
  Der kan stemmes ved fuldmagt efter følgende regler:
  a. En stedfortræder kan stemme med en fuldmagt. Stedfortræderen behøver ikke at være medlem af foreningen.
  b. Et medlem kan være stedfortræder for et andet medlem, og således udover sin egen stemme maksimal have én stemme ved fuldmagt foruden.

 

 • Forslag til ny § 10.
  På generalforsamlingen afgøres i almindelighed de forelagte sager med simpel stemmeflerhed. Til forandring af vedtægterne og ved økonomiske beslutninger som samlet beløber sig til mere end 1 års samlet kontingent fordres dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret, og at beslutningen tages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er så stort et antal ikke til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der da tages bestemmelse uden hensyn til det mødte antal, men med 2/3 majoritet.
  På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Såfremt en eller flere grunde ejes af flere personer i fællesskab, gives kun én stemme.
  Der kan stemmes ved fuldmagt efter følgende regler:
  a. En stedfortræder kan stemme med en fuldmagt. Stedfortræderen behøver ikke at være medlem af foreningen.
  b. Et medlem kan være stedfortræder for et andet medlem, og således udover sin egen stemme maksimal have én stemme ved fuldmagt foruden.

 

 • Nuværende § 11.
  Foreningen kan kun ophæves ved samtykke fra Ringkøbing-Skjern kommunes kommunalbestyrelse. Vedtægtsændring kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen, før den vedtages.

 

 • Forslag til ny § 11.
  Foreningen kan kun ophæves ved samtykke fra Ringkøbing-Skjern kommunes kommunalbestyrelse. Vedtægtsændringer kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen, før de er gældende.