Lokalplan nr. 59 / Lodbjerg Hede

Områdets oprindelige lokalplan fra 1995 nr. 59 er nederst på siden indsat som kopi.

Det er en lokalplan fra det gamle Holmsland Kommune. Den er delvist erstattet af et nyt, der ikke kan tilgås digitalt. Vi arbejder på, at få adgang på anden måde og lægge det ind her på siden.

Vedr. vejenes opdeling i a-b-c:

a – veje: De store tilkørselsveje, Lodbjerg Hedevej, Risbjergvej, Brunbjergvej, Sivsangervej, Rørsangervej, Løvsangervej, Gransangervej, Egernvej. Her påhviler det Grundejerforeningen at vedligeholde vejene.

b – veje: Tilkørselsvejene der udgår fra a – vejene, Porsevej, Irisvej, Klitrosevej etc. Her påhviler det Grundejerforeningen at vedligeholde vejene.

c – veje: De kortere blinde veje, der udgår fra a og b-veje, og som fungerer som til- og frakørsel til parcellerne. Her påhviler det de enkelte grundejere selv at vedlige holde vejene.

 

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst.

Det aflyste område er i stedet omfattet af:

Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg Hede.

Og er d. 16.12.2013 blevet delvis aflyst.

Det aflyste område er i stedet omfattet af:

Lokalplan nr. 341 for et område til sommerhusformål, Klevevej, Lodbjerg Hede.

LOKALPLAN NR. 59
FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ LODBJERG HEDE Anmelder: Advokatfirmaet Mogens Jepsen Algade 9, 6950 Ringkøbing tlf. 97 32 01 00
i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 stk. l nævnte område.

HOLMSLAND KOMMUNE
Indholdsfortegnelse
Side
Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 øvrig planlægning i området 3 midlertidige retsvirkninger 3 retsvirkninger 3+4
afsnit l: lokalplanens formål 4 afsnit 2: områdets afgrænsning og zonestatus 4+5+6 afsnit 3: områdets anvendelse 7 afsnit 4: udstykninger 7+5 afsnit 5: vejforhold 7 afsnit 6: Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden 7+8 afsnit 7: Ledningsanlæg 9 afsnit 8: Tinglysninger 9 afsnit 9: Fællesarealer 9 afsnit 10: Grundejerforening 9 afsnit 11: tilladelser og dispensationer 10
Vedtagelsespåtegning 10
Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet og sammenhæng i planlægningen, 2. at give borgeren indsigt i og indflydelse på planlægningen, 3. at fastlægge bindende bestemmelser for et områdes udformning og anvendelse. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af kommuneplanen, der er den overordnede plan for hele Holmsland kommune. Hvad betyder lokalplanen. Et lokalplanforslag betyder almindeligvis en ændring i de vante omgivelser. Eksempelvis et større byggeri eller en ændret anvendelse af en ejendom. Trods hensyntagen til helheden i lokalsamfundet, kan der alligevel være delte meninger om det hensigtsmæssige i en plan. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, hvilke konsekvenser et lokalplanforslag kan få, både i forhold til ens egen hverdag, men også i forhold til lokalsamfundet. Hvordan godkendes lokalplanen. Fra lokalplanforslaget er offentliggjort er der 8 ugers debatperiode. Borgerne har her lejlighed til at komme med kommentarer eller ændringsforslag. Efter debatperiodens udløb kan kommunalbestyrelsen selv godkende planen, hvis den er i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen afgør, om indkomne ændringsforslag kan imødekommes. Afviger lokalplanbestemmelserne fra kommuneplanen, kan kommunalbestyrelsen først godkende lokalplanen endeligt med Ringkøbing Amts accept. Overordnede planmyndigheder påser tillige, at lokalplanen ikke strider mod anden lovgivning eller planlægning.
– 1 –
Hvordan læses lokalplanen En lokalplan er et juridisk dokument, der fastlægger bindende bestemmelser for lokalplanområdet. Samtidig er det et informationsmateriale, der redegør for planens indhold og konsekvenser. Lokalplanen er udformet således, at redegørelse, intentioner og administrative retningslinier står først i planen og de bindende lokalplanbestemmelser står til sidst. Kortmateriale er vedhæftet bagest i lokalplanen. Lokalplankortet er juridisk bindende. Andet kort- og illustrationsmateriale anvendes for at anskueliggøre bestemmelserne i planen. Indsigelsesfrist og ændringsforslag Dette forslag til lokalplan er offentliggjort i tidsrummet 14. juni 1995 og 8 uger frem. Indsigelser eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den 2. august 1995. Lokalplanforslaget er offentligt tilgængeligt. Lokalplanforslaget kan desuden læses på biblioteket eller mod et mindre beløb afhentes på Holmsland kommunens administrationsbygning, Kirkevej 4, Hvide Sande.
REDEGØRELSE
Lokalplanens indhold. Lokalplanområdet er et større sammenhængende område til sommerhusbebyggelse, hvilket ikke ændres ved gennemførelse af planen. Gennemførelsen af lokalplanen vil ikke forringe helhedsindtrykket af de landskabelige værdier i området, idet det i forvejen bærer præg af bebyggelser til fritidsformål. Offentlighedens adgang til kysten samt mulighed for færdsel i området vil ikke ændres ved planens gennemførelse, idet der findes bestående vej- og stianlæg, som fortsat kan benyttes. Hensigten med lokalplanen er at indføre begrænsning på husstørrelsen, samt at sikre området dets attraktive karakter. Lokalplanområdet er beliggende i kystzone, ny bebyggelse i området må i karakter ikke afvige fra eksisterende bebyggelse.
– 2 –
Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanen. Området er stort set fuldt udbygget med sommerhuse. Delområde I og II er beliggende i sommerhuszone. Spildevandet overføres overalt i området til nedsivning. Vandforsyning sker fra Kloster Vandværk. Vejadgang til området sker fra Klevevej, Gl. Landevej, Røjklitvej og Tambjergvej. Landbrugspligt Enkelte uudstykkede parceller er omfattet af landbrugspligt. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Indtil lokalplanforslaget er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme og de arealer forslaget vedrører ikke udnyttes på en sådan måde, at de kan komme i strid med den endelige lokalplan. Der gælder derfor et midlertidigt forbud mod bebyggelse og ændring af anvendelsen. Men en eksisterende lovlig anvendelse af ejendomme og arealer kan fortsættes som hidtil. Når fristen for indsigelser udløber, kan kommunalbestyrelsen give sin tilladelse til udnyttelse af en ejendom eller et areal i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 14. juni 1995 og indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter denne dato. Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens § 31, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
– 3 –
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser. Drejer det sig om større ændringer, kræver dette en ny lokalplan. § 1. Lokalplanens formål: Lokalplanen er udarbejdet for at sikre: at områdets anvendelse fastlægges til traditionelt sommerhus- bebyggelse. at fastlægge bygningsregulerende bestemmelser og herunder begrænsning af husstørrelsen for området. at sikre de i lokalplanen udlagte friarealer, samt at sikre en hensigtsmæssig beplantning og pleje af naturen i området. at hindre opførelse af bebyggelse med karakter af erhvervsmæssig udlejning. at sikre at denne lovgivning overholdes. § 2. Område og zonestatus. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. l og omfatter følgende matr.nr.
– 4 –
Nedennævnte matr.nr. er alle Søgaard Hovedgaard, Nysogn. 58 b, 58 ar, 58aq, 58 ap, 58 ao, 58 an, 58 am, 58 l, 58 ai, 58 ah, 58 ad, 58 h, 58 x, 58 i, 58 z, 58 ae, 58 ab, 58 ak, 58 af, 58 ac, 58 ø, 58 y, 58 k, 58 æ, 58 aa, 58 m, 58 al, 58 ag. Del af matr. nr. 54 c, matr. nr. 54 di, 54 da, 54 db, 54 dv, 54 bæ, 54 aæ, 54 ba, 54 bo, 54 bg, 54 dc, 54 dd, 54 de, 54 dh, 54 cy, 54 aø, 54 bb, 54 bp, 54 bh, 54 ax, 54 e, 54 ct, 54 cu, 54 cv, 54 cx, 54 ep, 54 es, 54 eq, 54 eo. Matr. nr. 64 f, 64 o, 64 n, 65 u, 65 t, 65 r, 65 s, 65 p, 65 q, 65 n, 65 o, 65 l, 65 m, 65 x. Matr. nr. 54 q, 54 bø, 54 ca, 54 cb, 54 cc, 54 cd, 54 ce. Matr. nr. 54 dx, 54 bi, 54 bk, 54 bl, 54 bm, 54 bn, 54 by, 54 bv, 54 cg, 54 dm, 54 cf, 54 ci, 54 cn, 54 ch, 54 ag, 54 ck, 54 do, 54 cq, 54 cz, 54 cæ, 54 cr, 54 cs, 54 ah. Matr. nr. 60 c, 60 af, 60 ag, 60 x, 60 y, 60 z, 60 æ, 60 aa, 60 ab, 60 f, 60 g, 60 h, 60 i, 60 k, 60 l, 60 m, 60 n, 60 s, 60 o, 60 ø, 60 r, 60 ac, 60 t, 60 b, 60 d, 60 p, 60 e, 60 q, 60 u, 60 v. Del af matr. nr. 57 a, matr. nr. 57 bt, 57 br, 57 ae, 57 ø, 57 æ, 57 z, 57 bp, 57 bq, 57 y, 57 x, 57 by. Del af matr. nr. 54 an, matr. nr. 54 dl, 54 df, 54 ei, 54 dz, 54 em, 54 dg, 54 dy, 54 dæ, 54 dr, 54 dq, 54 bz, 54 bq, 54 el, 54 dn, 54 er. Matr. nr. 42 b, 42 br, 42 be, 42 bg, 42 bi, 42 av, 42 bc, 42 bk, 42 au, 42 bd, 42 bl, 42 by, 42 bm, 42 bn, 42 bf, 42 bt, 42 aæ, 42 bv, 42 aø, 42 ba, 42 bb, 42 bx, 42 bz, 42 bu, 42 az, 42 bs, 42 ay, 42 bq, 42 ax, 42 ar, 42 aq, 42 as, 42 ap, 42 at, 42 ao.
Del af matr.nr. 70 d, matr. nr. 70 i, 70 k, 70 l, 70 m, 70 r, 70 t, 70 n, 70 s, 70 u, 70 aa, 70 y, 70 æ. Del af matr. nr. 56 c, matr. nr. 56 m, 56 k, 56 ae, 56 ac, 56 ø, 56 l, 56 ab, 345, 354, 355. Del af matr. nr. 56 h og 73 h, matr. nr. 56 i, 56 n, 56 o, 56 p, 56 q, 56 r, 56 s, 56 t, 56 u, 73 bh, 56 v, 56 æ, 73 bi, 73 bk, 73 bl, 73 bm, 56 z, 56 aa, 73 be, 73 az, 73 bn, 73 bo, 73 at, 73 au, 73 av, 73 bp, 73 bd. Matr. nr. 49 v, 49 y, 49 c, 49 d, 49 e, 49 f, 49 g, 49 h, 49 i, 49 k, 49 b, 49 a, 49 x, 49 u, 49 t, 49 s, 49 r, 49 q, 49 p, 49 c, 49 n, Del af matr. nr. 75 a, matr. nr. 75 be, 75 ah, 75 ak, 75 al, 75 am, 75 an, 75 ai, 75 ø, 75 aa, 75 bc, 75 ao, 75 ap.
– 5 –
Matr. nr. 37 p, 37 bv, 37 cd, 37 cg, 37 ch, 37 bf, 37 bg, 37 bh, 37 bi, 37 ci, 37 ck, 37 cl, 37 cm, 37 bp, 37 cn, 37 co, 37 bø, 37 bq, 37 cp, 37 by, 37 cq, 37 bz, 37 cr, 37 bæ, 35 dd. Matr. nr. 47 b, 47 o, 47 l, 47 c, 47 i, 47 m, 47 k, 47 n, 47 g, 47 h, 47 f, 47 e, 47 d, 47 q, 47 a, 35 de, 35 k. Matr. nr. 40 au, 40 av, 40 ax, 40 ay, 40 az, 40 aæ, 40 aø, 40 ba, Matr. nr. 41 au, 41 at, 41 ba, 40 bf, 40 bb, 41 am, 41 az, 40 bc, 41 al, 41 ap, 40 at, 41ak, 41 ah, 40 bd, 41 bb, 41 ai, 41 bc, 41 ay, 46 ø, 46 d, 46 x, 15 f, 46 æ, 15 æ, 46 s, 15 ø. Matr.nr. 38 ak, 38 æ, 38 p, 38 ac, 38 q, 38 t, 38 r, 38 s, 38 y. Del af matr. nr. 15 a, matr. nr. 15 l, 15 h, 15 ac, 15 i, 15 ad, 15 ag, 15 aa, 15 af, 15 g, 15 ae, 15 k, 39 q, 57 u, 15 o, 15 p, 15 m, 40 bg, 359, 15 q, 15 r, 15 s, 15 n, 40 be, 15 t, 15 u, 15 v, 15 x, 15 y, 15 z, 43 ax, 40 bh, 40 aq. Del af matr. nr. 15 c, 43 a, 40 b. Matr. nr. 77 f, 77 ad, 77 ae, 77 ab, 77 ac, 77 ak, 77 ai, 77 ah, 77 ag, 240 a, 240 d, 77 l, 77 s, 77 r, 77 k, 77 v, 77 x, 43 ak, 43 al, 43 an, 43 ah, 77 ø, 240 i, 240 l, 240 g, 240 h, 77 m, 43 ai, 43 aq, 43 ar, 43 ay, 353, 343, 344, 43 as, 43 at. Del af matr. nr. 77 a, matr. nr. 77 aa, 77 y, 77 z, 77 æ, 77 t. Del af matr. nr. 46 c, matr. nr. 46 t, 46 u, 46 n, 45 o, 46 p, 46 q, 46 r, 73 q, 73 ak, 73 al, 73 am, 73 an, 73 æ, 73 z, 73 af, 73 ao, del af matr. nr. 75 bl, matr. nr. 73 ap, 73 aq, 73 ar, 73 ag, 73 p, 73 r, 73 as, 73 ah, 73 ai, 74 v, 73 ab, 73 ae, 73 s, 74 z, 75 p, 75 ba, 75 aø, 75 aæ, 75 ax, 75 ay, 75 az, del af matr. nr. 74 n, 75 bk, 12 a, 73 a.
Del af matr. nr. 72 f, 71 k, matr. nr. 71 x, 71 y, 71 z, 71 æ, 71 ø, 71 aa, 71 o, 71 r, 71 s, 16 n, 71 t, 16 v. Del af matr. nr. 16 a, matr. nr. 16 g, 16 q, 16 ae, 16 f, 16 e, 16 m. Del af matr. nr. 93 c, matr. nr. 93 bc, 16 h, 16 i, 93 bg, 16 k. Matr. nr. 93 ay, 93 br, 93 bs, 93 bi, 93 bk, 93 bl, 93 bt, 93 bu, 93 bp, 93 bq, 93 aæ, 93 ax, 93 bv, 93 bx, 93 ba, 93 aø, 93 az, 93 cb, del af matr. nr. 93 i.

Del af matr. nr. 94 a, matr. nr. 94 p, 94 e, 94 f, 94 g, 94 q, 94 t, 94 r, 94 h, 94 v, 94 x, 94 y, 94 z, 94 s, 94 æ, 94 ø, 94 u. Del af matr. nr. 108 ae, matr. nr. 36 l, 36 m, 36 n, 36 o, 36 p, 36 q, 36 k, 36 f, 36 g, 36 h, 36 i, 36 r, 36 s, og del af matr. nr. 327.
– 6 –
2.2 Delområde I og II er beliggende i sommerhuszone. § 3. Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, d.v.s. bebyggelse, der kun beboes i tidsrummet 1. april – 30. september og udenfor dette tidsrum, kun i kortvarige ferier, weekends og lignende. 3.2 Delområde II må benyttes til servicefaciliteter i forbindelse med delområde I. § 4. Udstykninger. Delområde I Grunde må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 2000 m2. Delområde II. Grunde må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 700 m2. § 5. Vejforhold. 5.1 Der er arealer til veje og stier med beliggenhed og bredde som vist på kortbilaget. 5.2 Veje og stier kan bruges af beboerne til færdsel til off. vej. 5.3 Til – og frakørsel til parcellerne må alene ske fra korte blinde veje udlagt i en 6 meters bredde jvnf. deklaration af 1967. Parkeringsforhold 5.4 På vejene må kun kortvarig parkering finde sted. Der må aldrig parkeres således, at den frie til – og frakørsel fra de øvrige grunde hindres, jvnf. iøvrigt deklaration af 1967. § 6. Bebyggelsens omfang og placering. 6.1 Delområde I På hver grund må kun opføres en enkelt bebyggelse med mindst 35 m2 og max. 120 m2 bebygget areal foruden sædvanligt tilhørende udhus og garage.
– 7 –
På grunde, der er 4000 m2 og derover, må det bebyggede areal være max. 240 m2, foruden sædvanligt tilhørende udhus og garage. 6.2 Bygninger må kun opføres med een etage med udnyttelig tagetage. 6.3 Bygningers facadehøjde må ikke overstige 2,5 m. over middelkvoten for husets hjørner, bortset fra gavltrekanter. 6.4 Tagets vinkel med det vandrette terræn skal være mindst 0 grader og højest 45 grader. 6.5 Husets ydre bygningsdele, herunder taget skal fremtræde i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarverne okker, terra de sienna, umbra, engelsk rødt, italiensk rødt og dodenkop eller disse sidste farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. 6.6 Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 6.7 Alle bygninger holdes mindst 5 m. fra skel til nabogrund, og mindst 10 m. fra vejmidte, hvor ikke andet er bestemt, jvnf. dog nedenfor. 6.8 Bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale, skal altid holdes mindst 10 m. fra naboskel. Denne afstand kan dog nedsættes, såfremt bebyggelsen sker i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan, der sikrer min. 20 m. afstand mellem huse med let antændeligt tag. 6.9 Bebyggelse placeres stedse således, at husenes længderetning bliver parallel eller vinkelret med veje. 6.10 Beplantning, opsættelse af raftehegn o. lign. må kun foretages som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelse. 6.11 Jordvolde må kun etableres med en max. højde på 1,20 m. Kystinspektoratet anbefaler, at der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelkote på 1,10 m. Delområde II 6.12 På hver grund må opføres en enkelt bebyggelse med en max. byggehøjde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 pr. ejendom. løvrigt skal de til enhver tid gældende regler overholdes.
– 8 –
6.13 Beplantning og opsætning af raftehegn o. lign. må kun foretages som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen. 6.14 Jordvolde må kun etableres i en højde af 1,20 m. §7. Ledningsanlæg Delområde I og II 7.1 El – og telefonledninger må kun fremføres i jordkabler. 7.2 Såfremt det af teknisk grunde viser sig hensigtsmæssig at etablere de fornødne ledninger til dræn, vand, el, telefon m.v. over parcellerne, er grundejerne forpligtet til uden vederlag at tåle dette. Ledningerne lægges sådan, at normal bebyggelse ikke hindres. § 8. Tinglysninger For den overvejende del af grundene indenfor delområde I er der tinglyst en deklaration vedr. bebyggelse m.v. den 13.2.1968. Der henvises til deklarationens tekst i tingbogen, idet indholdet i bestående deklaration fortsat er gældende, bortset fra bestemmelserne om bebyggelsesgrad. § 9. Fællesarealer De, på kortbilag nr. l, med skravering viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges til fællesarealer for beboerne i område I, jvnf. iøvrigt før omtalte deklaration. § 10. Grundejerforening. Det pålægges alle ejere af sommerhuse og grunde indenfor lokalområde I og II at være medlem af Lodbjerg Hede grundejerforening, der er oprettet. Foreningen kan kun ophæves med kommunalbestyrelsens samtykke. Grundejerforeningens vedtægt kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen og skal indeholde bestemmelse om, at foreningen har indsigt med overholdelse af de i deklarationerne indholdte bestemmelser.
_ 9 _
§11. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Indenfor området er der i henhold til naturbeskyttelsesloven registreret § 3-arealer som hede, overdrev, sø og mose. For heder, overdrev m.v. gælder beskyttelsesordningen kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. For søer og moser i lokalplanområder kræves der dispensation efter § 3, hvis der skal ske tilstandsændringer el. lign. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Holmsland kommunalbestyrelse, den 23. maj 1995

I henhold til lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Holmsland kommunalbestyrelse, den 28 .10.1995

 

Bilag Kortmateriale

Vi forsøger at få adgang til digitale kort, I kan forstørre hjemme i stuerne.
Disse er midlertidige……….