Generalforsamling 2019

19.08.28 Referat Generalforsamling nr. 52 Lodbjerg Hede Grundejerforening_

 

Referat fra Lodbjerg Hede Grundejerforenings generalforsamling, nr. 52.

Lørdag den 3. august 2019 i Holmsland Kulturcenter.

 

Formand Elsebeth Esmarch bød velkommen til mødet og kvitterede for det pæne fremmøde, ligeledes blev Byrådsmedlem John G. Christensen, formand for Teknik- og

Miljøudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune budt velkommen, han var indbudt til, efter

generalforsamlingen, at give grundejerne en orientering om det kloakeringsprojekt, som skal

udføres i Lodbjerg Hede området i nærmeste fremtid.

 

Før kaffen blev serveret, blev sangen om Lodbjerg Hede sunget under akkompagnement af Helle.

 

a:     Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog John Clausen, der blev valgt uden modkandidat.

Han takkede for valget og konstaterede indledningsvis, at vedtægterne for afholdelsen af generalforsamlingen var overholdt.

Da ingen havde indvendinger til det, blev generalforsamlingen afholdt.

 

b:      Formanden aflægger beretning, v/Elsebeth Esmarch.

Kopi af beretning:

 • Straks efter sidste års generalforsamling hvor vi godkendte kontigenstigning på 100 kr. anvendte vi 59.000 på,

          at renovere gang-og cykelsti langs Klevevej fra Brunbjergvej ned til Egernvej.

          Lokalområde II, (de blå sommerhuse) har fået høvlet vejene.

 

 • Vi har afholdt arbejdsdage den 22/9 18 og den 18/5 19, begge dage med stor tilslutning 40-50 mennesker.

Vi starter med kaffe og rundstykker. Herefter går alle i gang med de mange opgaver. Svend kom med den store flis maskine, 

så alt beskæring og fældning er lavet til flis, der blev spredt på stierne.

På begge arbejdsdage er stier anlagt og vedligeholdt.

Legepladserne er gået efter, og vi påtænker i år med prof. hjælp at starte en grundig istandsættelse af de nuværende legepladser.

Vi håber, rigtig mange vil møde op til arbejdsdag den 26/10 19 og den 16/5 i 2020.

 

 • Kloakering, i foråret fik vi alle et brev i E-Boks, at vort sommerhusområde Lodbjerg Hede skal kloakeres.

         Jeg orienterede om det på generalforsamlingen sidste år, nu ved vi at det skal  

         ske i 20-21. Vi har derfor inviteret John G. Christensen

         til at uddybe emnet i dag.

         Der kan læses mere herom på dette link:

 

         https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/spildevandsplan.

 

 • Røjklit Havn, der er rigtig mange menneske, der besøger havnen. Både de der har bådplads og kajakker. Rigtig mange turister på en dagstur eller overnatning i shelters,

desuden spejdere, skolebørn, efterskoler, børnehaver og plejehjem.

Det kræver vedligeholdelse af området, og her vil jeg gerne sige tak til Åse Lind og Dorthe Kristiansen, der holder toilettet. Og til Asger Damsgård der slår græsset.

Alle henvendelser ang. bådplads er til havnefoged John Larsen.

 

 • Vedtægterne for Lodbjerg Hede er opdateret og godkendt af kommunen.

 

 • Hjertestarter – den 28/4 lykkedes det Esther Larsen, at samle næsten 15 personer, der ville deltage i hjerteforeningens landsuddeling af hjertestartere.

Vi fik samlet så mange penge ind, at der er blevet sat en hjertestarter til 22.000 kr. op på legepladsen på Birkealle. Tak til alle jer der deltog, og til Esther.

 

 • Foreningen har en ny hjemmeside under udarbejdelse.

 

 • Stier – næsten alle er meget glade for at vi renoverer og anlægger stier. Vi vil derfor gerne opfordre til, at man ikke flytter på bånd og skilte, uden vi bliver involveret.

 

 • Volde – en reminder til alle jer der anlægger volde. Volde må kun være 1.20 m høje og ligge 3 m fra vej/ sti. Og der kun må opsættes hegn i forbindelse med huset og ikke om hele grunden.

Dette er beskrevet i lokalplanen for området, for at dyrene kan bevæge sig frit.

 

Jeg vil slutte min beretningen med at sige en stor tak til bestyrelsen for jeres store indsats gennem året.

 

 

Dirigenten takkede for fremlæggelsen og oplyste, at beretningen ikke skulle godkendes på generalforsamlingen, men var der bemærkninger til den, var det fint at fremføre dem.

Der var følgende bemærkninger:

 • Der blev spurgt til, om det var tilladt at ride stierne i området. – Hertil blev der svaret, at det var det ikke på de stenmels belagt stier, da belægningen beskadiges, men på de øvrige er der ingen forbud. Der opfordres til, at den enkelte tager kontakt til rytteren, når man ser dem og orientere dem om at der kun må rides på de stier, der ikke er stenmels belagte.
 • Det blev foreslået, at bestyrelsen tog kontakt til ”gården” der har hestene for at informere dem om, hvilke stier, der må benyttes på hest. – Dette er gjort og her ved man godt, hvor der må rides i området og har ikke kendskab til, hvem det er der rider på de stenmels belagte stier.
 • Det blev foreslået, at vi med skiltning kunne anvise, hvor der ikke må rides. – Bestyrelsen overvejer denne mulighed.
 • Hybenbevoksningen på en af stierne mellem Sivsangervej og Brunbjergvej er ved at lukke stien. – Der følges op på forholdet, det kunne blive en opgave til næste arbejdsdag i området.
 • Stisystemerne i området blev rost, de bliver benyttet meget, men ikke så meget at ukrudt på stenmels stierne kan holdes væk af den vej, derfor blev det forhørt til, om det var i orden, hvis man lige selv tog et skuffejern og gav stien en tur, hvor der var tiltagende ukrudtsbevoksning. – Det er naturligvis tilladt for alle, også uden for arbejdsdagene, at bidrage til at opretholde pæne og fremkommelige stier ved brug af skuffejern og beskæresaks etc. Ligeledes er det fint at nævne det som en opgave til en arbejdsdag.
 • Der blev hørt til, om der var nyt omkring indkøb af branddaskere til den enkelte grundejer. – Det er der ikke, i det kun et meget begrænset antal havde tilkendegivet, at de vil købe en sådan, da foreningen rettede henvendelse herom.
 • Der blev forhørt til baggrunden for placering af hjertestarteren, som skal opsættes ved legepladsen mellem Ahornalle og Birkealle, man fandt den placering uhensigtsmæssig i vinter og efterårsmånederne (ingen belysning), det blev foreslået, at den blev placeret ved hjertestiens startsted, her kunne der køres direkte til i bil.

Ved en placering her kunne det overvejes, om der kunne opsætte belysning ved hjertestarteren sammen med et oversigtskort. Ligeledes kunne opsætning af en flaskecontainer samme sted være fint.

 • Endelig kunne det overvejes at indkøbe en hjertestarter mere for at give en bedre dækning af området. – Placeringen er valgt i samråd med Hjerteforeningen, som forestår opsætningen, men den kan genovervejes, bestyrelsen vil også have de andre forslag med i en revurdering.
 • Det var også tilkendegivelser af, at påtænkte placering var i orden.
 • Der blev forhørt til prisen 22.000,00 kr., der var kendskab til at disse kunne købes til omkring 15.000,00 kr. inkl. service og opsætning.

 

Afslutningsvis oplyste dirigenten, John Clausen, at der ved golfklubhuset var opsat en hjertestarter til fri afbenyttelse hele døgnet.

 

c:  Revideret regnskab fremlægges v/Knud Linnet

 

Knud Linnet gennemgik regnskabet, som blev omdelt på mødet.

Ligeledes blev budgettet for det kommende år blev gennemgået.

 

Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Der blev kvitteret for et pænt regnskab, dog med en bemærkning om, at kommunens

honorar for opkrævning kontingent til grundejerforeningen var højt.

 

 • Kopi af regnskabet indsat som bilag.

 

 

 

 

d: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Knud Linnet og Asger Damsgaard er på valg i år, kun Asger Damsgaard modtager

genvalg. Han blev valgt uden modkandidat.

Bestyrelsen foreslår som erstatning for Knud Linnet, at Michael Nielsen vælges, som

nyt bestyrelsesmedlem

Michael Nielsen blev valgt uden modkandidat.

Formanden takkede herefter Knud Linnet for sit engagement i bestyrelsen og

kvitterede med et par flasker vin. Han vil dog fortsat tilbyde sin hjælp omkring

vedligeholdelse af dræn og grøfter i området.

 

e: Valg af revisorer.

 

På valg er Niels Peter Lind, som modtager genvalg

Niels Peter Lind blev valgt uden modkandidat.

 

f: Fastsættelse af kontingent.

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for det kommende år.

Forslaget blev vedtaget.

 

 

g:  Ændring af vedtægter

 

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til ændring af foreningens vedtægter:

Vedtægternes § 6 ”Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni” ændres til:

”Regnskabsåret løber fra 1. maj til 30. april”.

 

Forslaget begrundes med, at det reviderede regnskab så vil kunne sendes ud

sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Dirigenten gjorde opmærksomheden på, vedtægternes § 10, som ikke er opfyldt ved

dette møde, hvorfor en ekstra ordinær generalforsamling ville blive nødvendig, hvis

forslaget skulle vedtages i år.

 

Her til oplyste Elsebeth Esmarch, at det var man klar over, der vil derfor blive indkaldt

til en ekstra ordinær generalforsamling først i september.

 

 

h: Indkomne forslag.

   

    Der er ikke tilgået nogen forslag

 

 

i: Eventuelt.

 

    Under eventuelt kan relevante emner debatteres, men der kan ikke besluttes noget.

 

Under dette punkt blev følgende drøftet:

 • Beskæring af grene langs områdets stier.
 • Beskæring af hegn langs kommunale veje, her henvises til at benytte kommunens App – ”Giv et praj”, hvis der er et hul i vejen eller på cykelstien evt. generende grene.
 • Afvandingsproblemer på grunde, en ekstra streng på det kommende kloakeringsnet kunne måske hjælpe på disse problemer.
 • De trafikale forhold blev drøftet under henvisning til at Lalandia åbnes, herunder yderligere hastighedsbegrænsning på Røjklitvej, mange krydser vejen, hvor man kommer ind til legepladsen.
 • Byggeriet omkring fiskesøen sker på meget små grunde i.f.h.t. de øvrige grunde i området.

 

Afslutningsvis havde John Larsen en opfordring fra en grundejer der ikke kunne være

tilstede, til at alle medvirkede til at bekæmpe Gul Brandbæger, som findes mange

steder i området, det er en innovativ art som bør udryddes.

Samtidig rettede han en tak til alle dem, der lige tog en beskæresaks med til at klippe

generende grene, når man alligevel var på en gåtur på stierne.

Desuden oplyste han, at Toves andedam var med i de kommende arbejdsopgaver i

Området, der vil blive hyret lidt ekstern hjælp til opgaven.

 

Dirigenten afsluttede herefter årets generalforsamling og takkede for god ro og orden under mødet.

 

Elsebeth Esmarch rundede mødet af og takkede bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år.

Samtidig takkede hun John Clausen for at have styret os gennem generalforsamlingen og kvitterede med et par flaske vin.

 

 

 

Efter generalforsamlingen havde Byrådsmedlem John G. Christensen, formand for

Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune et indlæg om det

kloakeringsprojekt, som skal udføres i Lodbjerg Hede området i nærmeste fremtid.

      Orienteringen om projektet gav anledning til mange spørgsmål og kommentarer fra de

fremmødte grundejere.

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Formand, Elsebeth Esmarch.  Lodbjerghede den: ______________________________

 

Dirigent, John Clausen. Lodbjerg Hede den:__________________________________