Referat fra generalforsamling august 2022

Referat fra Lodbjerg Hede Grundejerforenings generalforsamling, nr. 55. Lørdag den 6. august 2022 i Holmsland Kulturcenter.                                                                    

 

Formand Elsebeth Esmarch bød velkommen til mødet og kvitterede for det pæne fremmøde.

Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker med pålæg før mødet.

 

a) Valg af dirigent.

Niels Tovgaard, blev valgt som dirigent. Konstatering af lovlig indkaldt generalforsamling i henhold til vedtægter

 

b) Formanden aflægger beretning. v/ Elsebeth Esmarch:

 

Kopi af Årsberetning 2021 – 2022:

Da dette er min sidste årsberetning, vil jeg gøre det kort.

Der er følgende områder vi har arbejdet med i det foregående år.

I Efterårsferien indviede vi legepladsen på Birkealle, der var et stort fremmøde. Der blev holdt tale af Søren Elbæk, der påpegede det store behov for samlingssted og muligheder for alle aldre kan lege og være sammen.

Der var ligeledes fremmøde af sponsorer og Stener Sørensen, der har anlagt legepladsen. Legepladsen bliver brugt af alle, og børnene synes den er god.

Dagen, der også var afslutning på arbejdsdagen, bød på pølser, øl og vand.

 

Vi har afholdt 2 arbejdslørdage begge med et stort fremmøde på 50-60 mennesker, der arbejder på livet løs og får hele vores område til at fremstå pænt og hyggeligt. Stort tak til alle.

Legepladsen på Sivsangervej blev revet ned på arbejdsdagen i maj, Forsyningen har kørt jord på pladsen og Stener Sørensen har igen etableret en fin legeplads. Holmslands maskinstation har udført entreprenør arbejdet og sået græs på det store udenoms areal.

Kloakeringen af vort område slutter ved årsskiftet, vi har, i bestyrelsen, haft en rigtig godt samarbejde med Forsyningen.

Og ser frem til at kørslen med de store maskiner og gravearbejdet bliver færdigt.

Vi nedsatte en arbejdsgruppe efter sidste generalforsamling der skulle undersøge anlæggelse af asfalt osv på Lodbjerghedevej, således at vi i dag kunne stemme om det videre forløb. Michael vil fortælle om arbejdet senere.

 

Jeg vil slutte med at sige tak til

Knud Jeppesen for at holde opsyn med vore dræn og brønde.

Esther Larsen for at vedligeholde mailliste og udsende nyhedsbreve.

John, Anders og Johannes for i vinterhalvåret at fælde træer.

Stor tak til bestyrelsen for årets samarbejde.

 

Ingen kommentarer – Godkendelse af beretning

 

c) Revideret regnskab fremlægges: v/ Knud Esmarch

Regnskab blev gennemgået med følgende bemærkninger:

Bl.a. som følge af, donationer og kontingentforhøjelser er der nu et overskud. ca. 50.000 kr. i forhold til budget

Udgifter til legepladser samt de løbende udgifter til grønne områder, dræn grøfter, veje og havn ligger på et lavere niveau end forventet.

Regnskab underskrevet af revisorer findes på hjemmesiden her

Spørsmål:

Forklaring på mindre beløb på grus/høvling?: Pga – forsyningen har reetableret veje i forbindelse med kloakeringsarbejde.

Regnskabet blev godkendt.

d) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

 1. Elsebeth Esmarch – modtager ikke genvalg
 2. John Larsen – modtager ikke genvalg
 3. Tanja Rask Elbæk – modtager ikke genvalg
 4. Carsten Skovgaard Andersen – Har valgt at træde ud af bestyrelsen.

 

Tre lodsejere har tilbudt

Hans Henrik Sivsangervej

Poul Jørgensen – Tambjergvej

Johannes Kragh – Birke alle

Tina Hoel – Klevevej

Michael Nielsen – Fortsætter

 

Suppelant:

Bodil L – Risbjergvej

Knud Lindet Jeppesen –

 

e) Valg af revisorer.

På valg er:

 • Niels Lind – modtager ikke genvalg

Pernille Bjerg er revisor.

Achin Rasmussen – Birkealle – Ny revisor.

 

f) Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslå uændret kontingent.

Forslag: hævelse af kontingent i stedet for et engangsbeløb

Bestyrelsens forslag vedtages –

 

g) Oplæg til og afstemning vedr. asfaltering af Lodbjerg Hedevej v/Michael Nielsen

Udvalget har arbejdet med alternative belægninger for på Lodbjerg Hedevej.

Undersøgelse af priser og kontakt til kommunen er anbefalingen at der enten skal asfalteres eller beholdes som grusvej. Strækning af Tambjergvej, der ejes af kommunen, kan overdras  indgår ligeledes som en del af projektet.

Prisen for asfaltering er..ca 1.800.000,-

Flg. beslutningsgrundlag sættes til afstemning:

 

Generalforsamlingen 2022 giver Lodbjerg Hede Grundejerforenings bestyrelse mandat til at iværksætte asfaltering af Lodbjerg Hedevej, når det kan holdes indenfor en økonomisk ramme af max. 4.000 kr. excl. moms. pr. husstand.

 

Vedr. en eventuel asfaltering af Lodbjerg Hedevej:

– Lodbjerg Hedevej skal ligge / sætte sig minimum et år. Det betyder, at asfaltering tidligst kan ske i 2023/24.

– opkrævning af asfaltudgiften vil ske via ejendomsskatten – evt. i rater.

—-

Spørsmål:

 • Vinterbekæmpelse er fortsat en ekstra udgift.
 • Da Klevevej blev asfalteret (20 år siden) – var der ikke solidarisk betaling. Hvorfor gør vi så det nu?
 • Hvor mange huse ligger på hver side af røjklitvej – svar ca. lige mange!
 • Vi har betalt for Klevevej, – hvorfor skal vi betale for Røjklitvej?
 • Det bør være naturligt at berørte husstande skal afholde omkostningerne. – derfor anbefaler jeg at stemme nej.
 • Hvorfor skal den asfalteres og hvornår er den betalt? Besparelse på støvdæmpning, høvling og vedligehold af grusvej.
 • Det støver på vejen og er et problem. På grund af høj fart. Der mangler skiltning der kan appellere til lavere fart. Problemer med fart da Klevevej blev asfalteret.
 • Ønsker ikke asfaltering hellere fartdæmpning
 • Argument for asfaltering: støv og huller i vejen.

 

Ændringsforslag: Der forslås: mere indsats for fart dæmpning i stedet, – og dermed mindske støvgener, ved opsætning af flere skilte, cikaner og ændring af status på vejen, fra 80km/t til 30km/t zone. Pt er vejen ikke 30km/t zone.

Foreliggende forslag skal til afstemning. Inden afstemning af forslag.

—–

Afstemning: Asfalttering af Lodbjerg hede vej

For: 52

Imod: 70

 

Der afstemmes om ændringsforslag, ved håndsoprækning:

 • det blev vedtaget.

 

h) Indkomne forslag.

 Der er ingen modtagne forslag

i) Eventuelt

Hunde der ikke bliver holdt i snor – Alle hunde skal føres i snor – også lejere – og der skal “samles op” efter hunde.

 

Skilte fra eiendomshandlere, skal ind på egen grund, – de må ikke opstilles på offentlig areal

 

Brandfare skal mindskes! Fjern indsamlede grene der lægges i skel

Hermed blev generalforsamlingen afsluttet, og dirigenten takkede for god ro og orden.

 

På bestyrelsens vegne:

Formand, Elsebeth Esmarch, Lodbjerg Hede d.  ______________________________

 

Dirigent,  Niels Tovgaard,  Lodbjerg Hede d.  ________________________________