Nyhedsbrev februar 2024

 

Opdateret version af nyhedsbrevet

Der har været afholdt bestyrelsesmøde og referatet er at finde på hjemmesiden. Se evt her

Vand

Dette møde handlede en del om vand, og de forskellige udfordringer der er med det i vores område.

Det drejer sig dels om store vandmængder på visse grunde/veje og dels om problemer med at regnvand løber i spildevandskloakkerne, hvilket kan få den konsekvens at visse ejendomme ikke kan komme af med spildevandet (læs herom sidst i nyhedsbrevet)

Bestyrelsen vil høre kommunen om hjælp/råd til afledning af vand i de lavtliggende områder, og ellers arbejde for at forbedre afledningen med nye dræn og grøfter samt forebyggende oprensning. (Efter mødet med kommunen er det tydeligt at vi mangler muligheder for afvanding nogle steder. Situationen er stabiliseret noget og vi arbejder derfor på en langsigtet løsning).

Der er lagt drænledning over legepladsen ved Sivsangervej.

Veje
Bestyrelsen er klar over at vejene generelt er hårdt medtaget og trænger til opretning. Der er indhentet tilbud for dette, som sættes i værk når vandet er væk, og i en prioriteret rækkefølge af de hårdest medtagne.

Asfalt

Der arbejdes videre med at sikre et grundlag for afstemning om asfalt til næste generalforsamling.

Spildevand/Forsyningen

Bestyrelsen har i sidste uge haft møde med Forsyningen, hvor området er blevet besigtiget. Efter dette møde har forsyningen formuleret nedenstående, som de har opfordret os om at udsende til alle grundejere sammen med vores egne planer. Det lyder som følger:

 

Et tæt kloaksystem

 For at et kloaksystem kan fungere korrekt skal det være tæt. I mange sommerhusområder står grundvandet højt, nogle steder hele året, nogle steder efter store regnskyl eller efter en lang nedbørsperiode. Det kan give udfordringer, hvis overfladevand og grundvand trænger ind i kloakken. Resultatet er, at vandet stuver op, og nogle ejendomme ikke kan aflede spildevandet.

 Hvad skal jeg gøre?

Det er den enkelte grundejers ansvar at sikre, at ejendommen ikke afleder overfladevand til kloakken. Vi opfordrer derfor alle grundejere til at sikre sig, at der ikke trænger overfladevand og grundvand ind i skelbrønden, i samlebrønde eller andre steder i ejendommens kloak.

Grundejeren har ansvaret for at holde sit eget kloaksystem, dvs. egen kloak, evt. samlebrønde, og skelbrønden, fri for overfladevand. Fra skelbrønden har forsyningen ansvaret for at aflede spildevandet.

Kontakt din kloakmester for at få råd og vejledning til, hvad der kan gøres på din ejendom. Det er også en autoriseret kloakmester der skal udføre arbejdet.

 Hvad med skelbrønden?

Skelbrønden er sat af forsyningen, men er grundejerens ejendom. Det er derfor grundejerens ansvar at holde skelbrønden fri for overfladevand.

 Hvad sker der når vandet stuver op i kloakken?

Resultatet af en opstuvning i kloakken er, at nogle ejendomme ikke kan aflede spildevand. I et spildevandssystem er man afhængig af, at naboen også efterlever reglerne. Hvis du har problemer med at trække ud i toilettet, er det ikke sikkert, at det er hos dig, der er et problem. Det kan være ved andre ejendomme, hvor der trænger vand ind, og som medfører, at kloakkens kapacitet ikke kan håndtere vandmængderne. Det er derfor vigtigt, at alle, der er tilsluttet kloakken, sørger for at holde kloakken fri for overfladevand.

 

Bestyrelsen har forsøgt at overbevise Forsyningen om at de bør løse problemet med overfladevand i skelbrønde de steder hvor disse er placeret i lavninger og derfor bliver oversvømmet ved større regnskyl. Dette er imidlertid ikke lykkedes og det er reelt et mellemværende mellem Forsyningen og den enkelte grundejer.

Vi har derfor koncentreret os om at kunne give Jer nogle anvisninger til, hvordan vi sikrer at vi alle har et velfungerende kloaksystem, hvor ingen har problemer med at komme af med sit spildevand. Vores anvisninger er desværre endnu ikke endelig afstemt med Forsyningen, men vi vælger at udsende dem nu, da flere har spurgt til hvad man skal gøre.

Forsyningen har efterfølgende sendt os en ny orientering om hvad man kan gøre i tilfælde af indtrængende overfladevand – se evt. her.  Vi har derfor ændret i nedenstående anvisninger. 

Vi opfordrer til at hver enkelt grundejer

  1. Allerførst skal du sikre dig at der ikke ledes regnvand ned i spildevands systemet (f.eks. fra tagrender).
  2. Ved næste større regnskyl bør du kontrollere om der ligger overfladevand omkring/over dine brønde (både skelbrønd, rensebrønde og samlebrønde). Bed evt. en nabo gøre det for dig, hvis du ikke har mulighed for at komme forbi.
  3. Hvis det er tilfældet med skelbrønden, så kontakt en kloakmester og foreslå om det kan være en løsning at sætte prop i skelbrønden.
  4. Hvis det er tilfældet med andre brønde inde på din grund, så kontakt en kloakmester og bed ham om at hæve din brønd, så der ikke længere kan løbe vand ned i brønden.
  5. Ved akut problem med at komme af med spildevand, så kontakt Forsyningen (se www.sommerhuskloakering.dk/kontakt)

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Nyhedsbrevet kan ikke besvares. Ved henvendelse til bestyrelsen skal man gå på hjemmesiden og sende mail med spørgsmål til rette bestyrelsesmedlem. Tak!

Husk, at alle og til hver en tid, er velkomne til at beskære langs stier og på andre måder tage aktiv del i at vedligeholde området.